Regulamin

Regulamin hotelowy

 1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.

 2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 3. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godz. 11.00 dnia następnego.

 4. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

 5. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględnimy Państwa życzenie w miarę możliwości.

 6. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu; gdy gość opuści hotel do godziny 18:00 naliczona będzie opłata za pół doby.

 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie najmu.

 8. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokojach od godz. 6.00 do godz. 21.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu recepcji.

 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji.

 10. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa

  • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu

  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę

  • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa

  • Usługę sprawną pod względem technicznym; w przypadku wystąpienia usterek które nie mogą być usunięte, hotel dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

 11. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • Udzielenia informacji związanych z pobytem i podróżą

  • Budzenie o wyznaczonej godzinie

  • Przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w hotelowym sejfie w czasie pobytu Gościa

  • Przechowywania bagażu Gości zameldowanych w hotelu

 12. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

 13. Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego (sejf znajduje się w recepcji, usługa bezpłatna). Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu hotelu.

 14. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-6.00.

 15. W godzinach ciszy nocnej prosimy o niezakłócanie spokoju i wypoczynku innym Gościom naszego hotelu.

 16. Ze względu na bezpieczeństwo ppoż. Zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń TV oraz komputerowych.

 17. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego bądź odwiedzających go Gości.

 18. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który w trakcie poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników hotelu bądź innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój hotelu.

 19. W przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 21. W pokojach hotelowych panuje zakaz palenia, palić można tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 22. Parking przy hotelu jest niestrzeżony, wolny od opłat. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa hotelu.